Photo Index

2008年北京パラリンピック(9月6日)

開会式

ks-KS5_4848.jpg
ks-KS5_4848.jpg
ks-KS4_9305.jpg
ks-KS4_9305.jpg
ks-KS5_4960.jpg
ks-KS5_4960.jpg
ks-KS5_5078.jpg
ks-KS5_5078.jpg