Photo Index

大会1日前

2016年9月7日

各会場を下見しました。

KS8_2957.jpg
KS8_2957.jpg
KS8_2965.jpg
KS8_2965.jpg
KS8_2968.jpg
KS8_2968.jpg
KS8_2976.jpg
KS8_2976.jpg
KS8_2990.jpg
KS8_2990.jpg